Kori o e ar' eweyoKori o e ar' eweyo
Kori o a b'omode s'ere
Kori o e ar' eweyo
Fun mi ni t'emi ngbe s'ere
Kori e ar' eweyo
Fun mi ni temi ngbe s'ere
Kori o e ar' eweyo
Be s'ere o be s'ere
Fun mi ni t'emi ngbe s'ere o e.


Deutsch:

Kori, willst du mit uns spielen?
Kori, lustig dreh'n wir uns im Tanz.
Kori, willst du mit uns spielen?
Hast vergessen du uns denn ganz?
Kori, willst du mit uns spielen?
Hast vergessen du uns denn ganz?
Kori, willst du mit uns spielen?
Tanz froh mit uns immerzu!
Hast vergessen du, ganz uns vergessen?