Tumbalalaika1.
Shtejt a bocher un er tracht,
tracht un tracht a ganze nacht:
vemen zu nemen un nit farshemen,
vemen zu nemen un nit farshemen.

Refrain:
Tumbala, tumbala, tumbalalaika,
tumbala, tumbala, tumbalalaika,
tumbalalaika, shpil balalaika,
tumbalalaika, frejlech sol sejn!

2.
Mejdel, mejdel, 'chvell baj dir fregen:
Vos ken vaksen, vaksen on regen?
Vos ken brenen un nit ojfheren?
Vos ken benken, vejnen on treren?

Refrain:

3.
Narishe bocher, vos darfstu fregen?
A shtejn ken vaksen, vaksen on regen.
Liebe ken brenen un nit ojfheren.
A hartz ken benken, vejnen on treren.

Refrain: