Hine matov uma naim|: Hine matov uma naim shevet achim gamyachat. :|
|: Hine matov uma naim shevet achim, shevet achim gamyachat. :|