Papir is doch wajss

Papir is doch wajss


1.
Papir is doch wajss un Tint is doch schwarz.
Zu dir majn Siss-Lebn zit doch majn Harz.
Ich wolt schtendig gesessn, draj Tegnochanand,
zukuschn dajn schejn Ponim un zu haltn dajn Hant.

2.
Nechtn bin ich ojf a Chassene gewen,
fil schejne Mejdelech hob ich dort gesen.
Aj, fil schejne Mejdelech, zu dir kumt nit gor,
mit dajne schwarze Ejgelech un mit dajne schwarze Hor.

3.
Ach, du liber Got, her ojss majn Farlang,
dem Ojscher gisstu Kowed, mit a schejnem Gang.
Oj, mir gib a Schtibele ojf dem Gros dem grinen,
as ich mit majn Siss-Leben solln wojnen derinen.

4.
Ach, du liber Got, warf mir nischt arop,
glejch mich nit zu kejn Bejmele un nit zu kejn Slop.
Doss Bejmele as er bliet is doch sejer schejn
wi helft mir schojn Got mit dir du der Chupe gejn.